L’ASSOCIACIÓ MUNT DE PARAULES (d’ara endavant l’ASSOCIACIÓ), entitat sense ànim lucratiu organitzadora del Festival de Narració Oral de Barcelona, Munt de Mots, és la titular del present lloc web.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment dels preceptes de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, l’ASSOCIACIÓ informa als usuaris d’aquest lloc web del següent:

 • Les dades de caràcter personal que rep l’ASSOCIACIÓ a través del web són tractades amb la màxima confidencialitat i seguretat, sent incorporades a un fitxer de dades degudament declarat davant l’ Agencia Española de Protección de Datos. La informació rebuda és utilitzada exclusivament per l’ASSOCIACIÓ per a propòsits inherents a allò sol·licitat per l’usuari i no serà comunicada a tercers, a no ser que l’ ASSOCIACIÓ estigui obligada, per tractar-se d’informació pública.
  Així mateix, les dades de caràcter personal de l’usuari podran èsser utilitzades per a
  enviar-li informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent,
  sobre novetats que l’ ASSOCIACIÓ consideri del seu interès, i sempre relacionades amb
  l’activitat de l’ASSOCIACIÓ. L’usuari presta el seu consentiment exprés a l’enviament de
  la informació assenyalada per aquells medis.
 • L’usuari podrà revocar en qualsevol moment, sense efectes retroactius, el consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a tals efectes a l’adreça de correu electrònic de l’ ASSOCIACIÓ:
  info@muntdemots.org
 • Si l’usuari és menor d’edat, és necessari que compti amb el previ consentiment dels seus progenitor/s o, en el seu cas, del/s seu/s representant/s legal/s, abans de facilitar les seves dades personals a aquest lloc web.

Limitació de responsabilitat

L’ASSOCIACIÓ no garantitza que virus informàtics o altres elements perjudicials puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic de l’usuari, els seus fitxers o documents electrònics, per l’ús del servei de consulta on-line. En conseqüència l’ASSOCIACIÓ no respon pels danys i perjudicis que tals adversitats podrien ocasionar a l’usuari o a tercers.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tot el contingut del present lloc web (textos, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors, la seva estructura i disseny, i els seus codis font), està protegit pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, titularitat de l’ASSOCIACIÓ o, en el seu cas, dels seus autors respectius, i l’usuari del web té l’obligació legal de respectar-los.

Informació general

L’ASSOCIACIÓ és una entitat sense ànim de lucre, l’objectiu principal de la qual és organitzar el Festival de Narració Oral de Barcelona, Munt de Mots. L’ASSOCIACIÓ, amb CIF G-65506636 i domicili al carrer de la Riera 59 de Cardedeu, consta inscrita a la Secció 1a del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el 43121.
A efectes informatius l’usuari pot contactar amb l’ASSOCIACIÓ a través de l’adreça electrònica:
info@muntdemots.org